Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Erapol prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adam Rejnów „Erapol” z siedzibą w Gdynia 81-061, ul. Hutnicza 4, NIP 5860064870. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Erapol, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 4a, lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@erapol.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności takich jak:

– przedstawienia ofert,

– marketingu bezpośredniego,

– wykonania umów z podmiotami pośredniczącymi w zakresie zawarcia z Panią/Panem umowy,

– dochodzenia należności, w tym w ramach postępowania sądowego lub egzekucyjnego

b) realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie na żądanie Pani/Pana czynności niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wynikających z:

– ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych,

– ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

– w celu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego, w tym przeciwdziałaniu wyłudzeniom lub oszustwom finansowym,

– ustawy Prawo bankowe – w celu przetwarzania i wzajemnego udostępniania informacji w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, aby mógł on wykonywać swoje usługi. Administrator będzie mógł przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez niego, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji i rozliczenia umowy oraz przedawnienia roszczeń, a następnie przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (czyli przez okres 5 lat lub inny mający zastosowanie , liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzaniem, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.